پلی اتیلن پر شده با تالک که باعث افزایش مقاومت محصول نهایی و کاهش هزینه ی تولید میگردد.
مناسب برای: تولید انواع فیلم های پلی اتیلن ونایلون