کامپاند ABSبا خواص مقاومت در مقابل حرارت بالا در گرید های مختلف